Via dit bericht informeren wij u dat de vier wijkplatforms in Waddinxveen met ingang van 1 januari 2022 opgeheven worden. Hiervoor werken we een alternatief uit waar inwoners budget kunnen aanvragen voor een activiteit of buurtinitiatief.

Aanleiding
De gemeente heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. In 2008 zijn de wijkplatforms geïnstalleerd door de toenmalige burgemeester in het kader van het project ‘Leefbare Wijken’. De eerste 10 jaar van het bestaan van de wijkplatforms was er een nauwe samenwerking waarbij de wijkplatforms veel betrokken werden bij beleidsplannen. Er waren korte communicatielijnen over ontwikkelingen in de wijken. De afgelopen jaren heeft de gemeente gekozen voor nieuwe vormen van burgerparticipatie, o.a. met (digitale) informatieavonden, enquêtes, de ‘Denkt u Mee’ app en de recent in gebruik genomen website ‘Waddsup’. Door gemeentelijke kaders en regelgeving is de zeggenschap van de wijkplatforms over de besteding van het wijkbudget verminderd. Ook zien de wijkplatforms een teruglopend aantal aanvragen voor het wijkbudget door de inwoners. Bovendien hebben de meeste wijkplatforms de laatste jaren te maken met een teruglopend ledenaantal. Het werven van nieuwe leden verloopt moeizaam. Dit alles heeft de wijkplatforms doen besluiten dat de voortzetting van de wijkplatforms op de huidige manier niet meer toekomstbestendig is.

Alternatief voor wijkplatforms zoals ‘GoudApot’ wordt uitgewerkt
Wijkplatforms en gemeente vinden het belangrijk dat inwoners ook in 2022 (en verder) initiatieven kunnen indienen en hiervoor een financiële bijdrage kunnen ontvangen. Een voorbeeld is de ‘GoudApot’. Dit is een vrijwilligersorganisatie in Gouda die initiatieven steunt van Goudse initiatiefnemers die de straat, wijk of stad mooier, leuker of beter maken. Zij doen dit door geld en adviezen te verstrekken zonder het initiatief over te nemen. Een afvaardiging van de wijkplatforms en de gemeente werken de komende maanden een variant van de ‘GoudApot’ verder uit. Het doel is de nieuwe variant per 1 januari 2022 in werking te stellen. Indien dit niet haalbaar is, zal het wijkbudget ten alle tijden aan te vragen zijn via een tijdelijk loket. Bij de behandeling van de begroting 2022 stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor het huidige wijkbudget in stand te houden voor burgerinitiatieven. Tot en met 31 december 2021 kunnen er nog steeds aanvragen ingediend worden voor het wijkbudget via deze website van de wijkplatforms: www.wijkplatformwaddinxveen.nl.

De wijkplatforms hebben veel bereikt
We zijn trots op wat de wijkplatforms de afgelopen 15 jaar met elkaar hebben bereikt. Het is teveel om op te
noemen. Van buurtbarbecues en speeltoestellen, tot (picknick)banken en een buitenspeeldag. De
workshops stoeptegelmozaïeken waren een groot succes, het aantal vrijwilligers Waddinxveen Schoon is
enorm toegenomen en de buurten zijn prachtig opgefleurd dankzij adoptiegroen en plantschalen. Ook de
buurtpreventieteams zijn ontstaan uit een initiatief van de wijkplatforms. Minibiebs, Victor Veilig Poppen,
Burendag en vele evenementen. We kijken er met plezier op terug. Het fijne is dat al deze zaken ook in de
toekomst nog steeds aangevraagd kunnen worden. Het organisatieteam van de jaarlijkse buitenbioscoop
heeft bijvoorbeeld al besloten op persoonlijke titel de organisatie voort te willen zetten. Hiervoor doet het
organisatieteam dan een beroep op het wijkbudget.

Vervolg komende maanden
Zodra bekend is hoe de Waddinxveense variant van de ‘GoudApot’ gaat werken, informeren wij u nog een
keer. Mogelijk zoeken we hierbij aansluiting bij het recente participatieplatform ‘Waddsup’. De vier
wijkplatforms en gemeente nemen in december 2021 op een passende wijze afscheid van elkaar. Heeft u
vragen neem dan contact op via wijkregisseur@waddinxveen.nl.